Back

Водни ресурси

обхващат прясната и непрясна сурова вода от повърхностни и подземни водоизточници и отпадъчните води, генерирани от водоползвателите