Back

Влажна зона

Tеритория или акватория, която изпълнява екологични функции на регулатор на водния режим и местообитание на характерна екосистема от флора и фауна. Влажните зони могат да бъдат естествени или изкуствени водни обекти с постоянни или временни води (езера, блата, тресавища) или морски крайбрежия.