Back

БПК

Биохимичният потребен кислород показва количеството разтворен кислород, използван от микроорганизмите за биохимичното разграждане на органичните вещества в отпадъчните води при аеробни условия. Показателят БПК5 е индикатор за органично замърсяване на отпадъчните води и се определя от измерване на концентрацията на разтворения кислород преди и след инкубирането на водната проба при 20°С за 5 дни на тъмно.