Back

Еквивалент жители

Показател за конверсия, който има за цел да уеднакви небитовото замърсяване спрямо битовото замърсяване съгласно Директива 91/271 / EEC относно пречистването на градските отпадъчни води, като за 1 е.ж. се приема 60 g БПК5 дневно.