Back

Устойчив транспорт

който е устойчив по отношение на социалните, екологичните и климатичните въздействия, както и способността в световен мащаб да доставя за неопределено време енергията на източника. Компонентите за оценка на устойчивостта включват конкретните превозни средства, използвани за пътен, воден или въздушен транспорт; източникът на енергия ; и инфраструктурата, използвана за транспорт ( пътища , железопътни линии , дихателни пътища , водни пътища , канали и терминали)