Back

Управляващ орган

Институция или публичен, национален, регионален или местен орган, на който държавата-членка е делегирала управлението на съответната оперативна програма. Управляващият орган носи отговорността за ефективното, ефикасното и правилното управление и изпълнение на дадената оперативна програма.