Back

Серен диоксид

Всички серни съединения, изразени като серен диоксид, включително серен триоксид (SO3), сярна киселина (H2SO4) и редуцирани серни съединения като сероводорд (H2S), меркаптани и диметилсулфиди.