Back

Разрушени екосистеми

Екосистеми, които са променени в резултат на антропогенни дейности или природни бедствия.