Back

Прекурсори на озона

Азотни оксиди, неметанови летливи органични съединения, метан и въглероден оксид.