Back

Политика по околната среда

Стратегически документи, предвиждащи реализацията на дейности срещу замърсяването на въздуха, водите, природата (вкл. развитие на биологичното разнообразие и обектите, включени в мрежата НАТУРА 2000), почвите и третирането на битовите и индустриалните отпадъци (вкл. разделното събиране на отпадъци).