Back

Политика по изменение на климата

Стратегически документи, предвиждащи реализацията на мерки и инфраструктурни дейности в две посоки:
• Предвиждане на негативното въздействие и адаптация (adaptation) към климатичните промени, напр. ремонт на речните корита и на язовирите, за да се предотвратят наводнения; създаване на сгради, които са по-устойчиви на природните стихии и са автономни системи; подобряване на ефективността на използването на водните ресурси чрез въвеждането на нови технологии и т.н.
• Намаляване на отрицателните ефекти от климатичните промени (mitigation) чрез създаването на въглеродни депа, които намяляват парниковите газове (напр. чрез въвеждането на технологии за ограничаване на отделяните газове от отоплителните уреди на твърдо гориво и превозните средства, изграждането на горски пояси и масиви, подобряване на енергийната ефективност на инфраструктурата и т.н.)