Back

Отпадъчни води

водите образуваните в резултат на производствена, стопанска или друга дейност води, които вече не са пригодни за целите, заради които са били получени. Образувани отпадъчни води са водите, които след употреба се заустват във водни обекти (в повърхностните води, земните недра, морето) и в обществената канализационна мрежа.