Back

Отговори

Човешки действия, включително политики, стратегии и интервенции, за да се отговори на конкретни проблеми, нужди, възможности или проблеми. В контекста на управлението на екосистемите отговорите могат да бъдат от правен, технически, институционален, икономически и поведенчески характер и могат да работят на различни пространствени и времеви мащаби.