Back

Разнообразие на реакцията

Диференциран отговор на екологичните променливи между видовете.