Back

Опасни отпадъци

Отпадъци, чийто състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда.