Back

Околна среда

Средата, която заобикаля човека и включва система от природни, преобразувани и социални фактори, необходими за неговото съществуване.