Back

Нисковъглеродна икономика

Икономика, базирана на намаляването на емисиите на парникови газове за адаптация към неблагоприятните ефекти от изменението на климата чрез инвестиции в обществените сгради (повишаване на енергийната им ефективност), изграждане на социални жилища, развитие на обществения транспорт, подобряване на териториалното планиране и защитата на селските райони.