Back

Интегрирано управление на водните ресурси

Integrated water resources management (IWRM) – процес, който насърчава координираното развитие и управление на водата, земята и свързаните с тях ресурси, за да се максимизира резултативното икономическо и социално благосъстояние по справедлив начин без да се накърнява устойчивостта на жизненоважни екосистеми.