Back

Интегриране в природната система

управлението на водите в рамките на водосборните басейни на реките, независимо от административните граници (басейнов принцип). Включва: интегриране управлението на пресните води и крайбрежните зони; интегриране управлението на земеползването и водоползването; интегриране управлението на повърхностните и подземните води; интегриране проблемите на количеството и качеството при управлението на водите; интегриране интересите на горното и долното течение на реките.