Back

Икономически растеж

Нарастването на икономическия просперитет, измерено например като увеличение на брутния вътрешен продукт на глава от населението (БВП)