Back

Биогориво

всички видове течни, твърди и газообразни горива, които се произвеждат от биологични суровини.