Back

Геотермална енергия

Топлинна енергия, идваща от Земята и използвана за промишлени и битови нужди.