Back

Екосистемна функция

подгрупа от взаимодействията между структурата на екосистемите и процесите, които стоят в основата на капацитета на екосистемата за предоставяне на стоки и услуги