Back

Биоразнообразие

Различията между живите организми от всички източници, включително сухоземни, морски и други водни екосистеми и екологичните комплекси, от които те са част. Биоразнообразието включва разнообразие в рамките на видовете, между видовете и между екосистемите (УО, 2005а). Биоразнообразието може да бъде описано количествено, по отношение на богатството, рядкостта и уникалността.