Back

Антропогенни емисии

Емисиите на замърсители в атмосферата, свързани с човешка дейност.